hedaer-top-button

החרמת סוס גנוב משטח ציבורי

יחידת משמר בע”ח-ת”א החרימה סוס גנוב שהוחזק במצב הזנחה במתקן מאולתר באמצע הרחוב. בפעילות משותפת עם עיריית תל-אביב, הסוס נלקח למתקן מוגן!